lsd בשימוש פסיכותרפי לחרדה ממחלות סופניות

 

מחקר שפורסם לאחרונה הראה את הבטיחות והיעילות של פסיכותרפיה בסיוע LSD בחולים עם חרדה הקשורה למחלות מסכנות חיים. שיטה:

12 חודשים לאחר שסיימו טיפול פסיכולוגי ב- LSD, נבדקו 10 משתתפים לחרדה והשתתפו בראיון מובנה למחצה. 

 

ניתוח תוכן איכותי (QCA) נערך במהלך הראיונות כדי להרחיב על השפעות ה- LSD ושינויים פסיכולוגיים מתמשכים.

 

תוצאות:

 

אף אחד מהמשתתפים לא דיווח על תגובות לוואי מתמשכות. 

 

היתרונות המשמעותיים שנמדדו עם ה- STAI נשמרו במשך 12 חודשים. 

 

במשתתפי ה- QCA דיווחו בעקביות על חוויות תובנות, קתארטיות ובין-אישיות, המלוות בהפחתת חרדה (77.8%) ועלייה באיכות החיים (66.7%). 

 

.

 

החוויות שנוצרו הביאו לארגון מחדש של האמון הרגשי של האדם, הבנתו המצבית, הרגליו ותפיסת עולמו.

 

מסקנות:

 

LSD הניתן במסגרת פסיכותרפויטית בפיקוח רפואי יכול להיות בטוח ויוצר יתרונות מתמשכים בחולים עם סכנת חיים.